Bestuur

Het bestuur van de vereniging RHZ is belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging en zelf verantwoordelijk voor de genomen besluiten en kwaliteit van besturen. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor het bijhouden en verantwoorden van de financiën van de vereniging.
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen die werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Voor een aantal besluiten heeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV) nodig. Deze besluiten staan beschreven in het handboek RHZ. De besluiten die het bestuur van de vereniging RHZ in de bestuursvergaderingen neemt, worden geclusterd en ter informatie in de ALV medegedeeld.

De vereniging RHZ wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie gevestigd huisartsen.                                       

Huisartsen

Mevr. drs. I. van der Heijden
Voorzitter (vertegenwoordiging intern), huisarts


Dhr. drs. J. Smeets
Voorzitter (vertegenwoordiging extern), huisarts 


Dhr. drs. G. Reitz
Penningmeester, huisarts 

De vergaderingen van het bestuur RHZ worden wekelijks bijgewoond door de medisch directeur van ZIO (Zorg in Ontwikkeling) en de directrice van SHMH (Stichting Huisartsenpost Maastricht Heuvelland).

Directie ZIO Zorg in Ontwikkeling

Mevr. H.M.F.S. Steeghs  
Interim bestuurder          

Directeur Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland

Mw. drs. E.M.H. Posma 
directeur

 

De vergaderingen van het bestuur RHZ vinden wekelijks plaats op de dinsdag-namiddag bij ZIO.